2015. február 28., szombat

Ismerd az ellenségedet! - Moszkvai Cárság


A muszkoviták ereje mindig is a nagy tömegekben és a keménységben rejlett. Így van ez a "Tűzzel-vassal" szabályrendszerben is. A moszkvaiak nem teljesítenek túl jól a küzdelmekben - egységeik általában gyengén képzettek és rosszul felszereltek, középszerű parancsnokok vezetése alatt. Csak az új mintájú egységek tűnnek ki: kétség sem fér hozzá, hogy a szoldátok (zsoldos gyalogosok) és a rajtárok alkotják a moszkvai sereg legjobb alakulatait. Fenti hiányosságai ellenére mégis roppant nehéz legyőzni a Moszkvai Cárság seregét.

Az irreguláris bojár lovasságot könnyű megverni és pánikba ejteni, azonban a gyalogság híres elszántságáról. A muszkovita gyalogosok, különösen a "sztrelecek" bátorsága és közelharci képességei elismerésre méltó. A chevaux de fries-ek (fríz ló - lovasság elleni, karókkal védett, mozgatható állvány) és "gulyaly gorod" (vándorló város) néven ismert fa palánkok mögül harcoló nagy gyalogsági négyszögeik nagyon kemény ellenfelek, különösen a főként lovas seregeknek. A muszkoviták komoly problémát okoznak a lengyeleknek és a tatároknak. Hasonlóképpen kemény ellenfelek lehetnek a törökök számára is, hacsak nem vetnek be nagyszámú fegyelmezett gyalogságot (mint például a janicsárok). Azonban a svédek könnyedén felülkerekedhetnek a moszkvaiakon, köszönhetően utóbbiak svéd ellenfelükhöz viszonyítottan gyengébb kiképzésének és tűzerejének. Egy biztos: a Moszkvai Cárság ellenségei komoly létszámfölénnyel kénytelenek szembenézni a harcmezőn, ami különösen a Lengyel-Litván Unió és a svédek esetében látványos.


A XV-XVI. századi előzményekre visszatekintő (bojár lovasság és sztrelecek) és az új mintájú egységeken az orosz cári sereg számos kontingenst vonultat fel a meghódított nemzetek soraiból: kozákok, kalmükök, baskírok és tatárok. Ennél fogva a muszkovita hadsereg különféle csapatok összessége, melyek közül az adott célra legalkalmasabbak kiválaszthatók. A cári sereg másik említésre méltó erőssége a tüzérség, bár taktikája roppant egyszerű volt: az ágyúk kiépített állásokból lőttek, nem működtek együtt más egységekkel, de már pusztán a számuknál fogva biztos hatást gyakoroltak az ellenségre. A győzelem érdekében a moszkvai haderőt irányító játékosnak ki kell használni fő erősségeit: a nagy tömeget és a kemény gyalogságot.

Az eredeti, szépen illusztrált, angol nyelvű pdf letölthető: Know Your Enemy - Muscovy 

2015. február 21., szombat

Ismerd az ellenségedet! - Krími Tatár Kánság


"Oly dolog a tatárokkal harcolni, mint az égen szálló madarakat üldözni..." - tartja a mondás, remekül ábrázolva a Krími Kánság haderejének jellegzetes harcmodorát. A tatárok az "üss rajta és állj odébb" taktikák mesterei. Könnyedén felzárkózva, nyílzáport zúdítanak ellenfelükre, majd attól függően, hogy meg tudták-e törni lövészetükkel, megrohamozzák a rendezetlen ellenséges sorokat, pánikot keltve és kardélre hányják őket, vagy gyorsan visszavonulnak.

Mozgékonyságuknak és sebességüknek köszönhetően a tatár lovasság a legtöbb ellenséges lovas alakulat számára elérhetetlen. Mielőtt a lassú nyugati típusú lovasság (reiterek), vagy a fegyelmezetlen feudális alapon szervezett lovasság (lengyel nemesi felkelés, vagy muszkovita bojárok) támadni tudna, már körülvették és a becsapódó nyilak záporában részben meg is törték őket. A tatárok hírhedt könyörtelensége, kegyetlensége és aljassága, pánikot és rettegést kelt más hadseregek irreguláris egységeiben.


Sajnálatosan a tatárok csak könnyű nomád lovasok, ezért ha olyan ellenséggel kerül sor közelharcra, melynek sorai még rendezettek, szinte lehetetlenné válik a tatár harcosok dolga: a tatár lovasok - beleértve lovasságuk elitjét is - képtelenek ellenállni egy ilyen összecsapás során. Ezen felül a tatárok tartanak a tűzfegyverektől, ha rövidtávról tüzelnek rájuk, gyakran pánikba esnek és elfutnak.

Tisztában lévén erősségeikkel és hiányosságaikkal a tatár parancsnokok a meglepetés erejére támaszkodva, oldalba támadva, vagy lesből rajtaütve még a csata kezdete előtt megkísérelték kimanőverezni ellenfeleiket.

A tatárok komoly hiányt szenvednek a tüzérség és a gyalogság terén. Gyalogos alakulataik csak a kán vezetése alatt hadba szálló a teljes haderőt magában foglaló hadseregben vonulnak fel. Ennek eredményeként jól beásott ellenséges gyalogsággal szemben a tatároknak rendszerint esélyük sincs.

A hordát irányító játékosnak nagyon körültekintően kell előkészítenie a közelgő ütközetet - számos felderítőt kiküldve, hogy átkarolhassa az ellenséget, ki kell használnia a tatárok legfőbb erősségét: a képességet, hogy nyílt rendben harcolhatnak.

Az eredeti, szépen illusztrált, angol nyelvű pdf letölthető innen: Know Your  Enemy - Crimean Chanate

2015. február 10., kedd

Ismerd az ellenségedet! - Oszmán Birodalom


A hatalmas török hadsereg sokféle eltérő harcértékű csapat összessége. A kapikulu egységei a haderő elitje - hivatásos, jól képzett, kitűnően felszerelt, fegyelmezett és gyakran fanatikus katonák. Általában a kapilkulu hivatásos lovasai képezik az Allah ellenségeire lesújtó bárd élét. Hivatásos gyalogságához tartozik a híres janicsárok  nagyszámú és halálos (különösen ami a közelharcot illeti) serege. Azonban a kapikulu hadtest csak kis része a szultán seregének és csak jelentős hadjáratok során vonulnak fel a hadszíntéren.


A birodalmi hadsereg legfőbb összetevője a feudális lovasság: a szpáhik. A szpáhi csapatok kitűnő lovakkal és jó felszereléssel büszkélkedhetnek, mindemellett merészek is, de sajnálatos módon, mint minden hasonló jellegű formáció - fegyelmezetlenek, nehézkesen irányíthatók és hajlamosak pánikba esni. A szpáhikat számos könnyűlovas egység támogatja, melyek hasznosnak bizonyulnak felderítés és előcsatározás során, de egy szabályos csatában erősen megkérdőjelezhető harcértékük. A török lovasság egésze alkalmas frontális roham indítására, de rendszerint képtelen megbirkózni a nyugati típusú gyalogsággal.

A törökök a tartományokban toborzott gyalog azabokat ágyútölteléknek használják, nem véletlenül, hiszen ezek a leggyengébb minőségű, bár népes, de rosszul felszerelt és gyengén kiképzett gyalogság a haderőben. Az oszmán haderő következő elemét a meghódított nemzetek által küldött segédcsapatok és seregrészek képezik: általában akadnak benne szervezett kontingensekbe gyűjtött tatárok, oláhok, moldvaiak és számos egyéb, a meghódított népek soraiból toborzott segédcsapat.

A tüzérség fontos szerepet játszott a török seregben, sok, közöttük nagy kaliberű ágyúval rendelkezett, bár gyenge képességű parancsnokai nem éltek különösebb hadifortéllyal, ennek eredményeként a benne rejlő komoly lehetőségeket sosem aknázták ki teljes mértékben.

Ilyen sokszínű hadsereg irányítása még a legtehetségesebb parancsnokoknak is fejfájást okozna, ráadásul a törököknek nem igazán akadtak jó vezéreik, mivel rendszerint kevés harci tapasztalattal rendelkező emberek vezették, akik súlyos hibákat követtek el a harcmezőn. A parancsnoki szervezet megkövült és túlságosan formális volt. A különböző seregrészek egységei nem működtek együtt és parancsnokaiknak megvolt az a rossz szokása, hogy megkérdőjelezték a főparancsnok (eltekintve azon esetektől, amikor a szultán vagy a nagyvezér vezette a hadsereget) parancsait. Az oszmán hadsereg rendszerint létszámfölényben harcolhat, de nehézkesen irányítható.    

Az eredeti, szépen illusztrált, angol nyelvű pdf letölthető innen: Know Your Enemy - Ottoman Empire

2015. február 2., hétfő

Ismerd az ellenségedet! - Erdélyi Fejedelemség


II. Rákóczi György fejedelem serege változatos eredetű egységek zajos és fegyelmezetlen összessége. Egyebek mellett megtalálhatók benne a kopjával felfegyverzett alakulatok - az elit udvari lovasságtól kezdve egészen a nemesi vármegyék népes felkelő csapataiig.

Az erdélyi portyázó különítményeket általában a főként íjakkal és karabélyokkal felszerelt könnyűlovasság vezeti, ezen csapatok minősége igen változatos, az udvari lovasság mellett székelyek, sőt moldvai és oláh kurtányos zsoldosok is akadnak soraikban. Számos dragonyos mintára felszerelt alakulat is képviselteti magát: mindenekelőtt a vitézségükről híres hajdúk (alkalmasint gyalogosként is harcolnak), továbbá a székelyek és nem utolsó sorban a kimondottan dragonyosként harcoló külföldi zsoldosok.


A gyalogságot a mindig lázongó szemenek, a német muskétások, a gyalog hajdúk, valamint a főként közelharcra felkészült udvari gyalogok alkotják. Az erdélyiek kozák szövetségeseikre, sőt lengyel zsoldosokra is támaszkodhatnak. A ritkaságszámba menő tüzérség, a fegyelem hiánya és a parancsnoki szervezet elégtelensége képezik a sereg gyenge pontjait.

A harctéren Haller Gábor Nagyvárad és Jenő erősségeinek várkapitánya által lejegyzett szabályokat követve hajtják végre hadműveleteiket az erdélyi csapatok - ennélfogva előnyben részesítik a rajtaütést és mindig törekednek az előnyös, magaslati pozíció megszerzésére. Ezredeik, melyeket "seregnek" neveznek, ugyan kisebbek, mint más hadseregekben, de Rákóczi tisztjei rendszerint nagyobb számban vethetik be őket ellenségeiknél. Az erdélyieknek nem erőssége a szabályos ütközet, de mesterei a "kis háborúnak" (portyázó hadviselés) és felülmúlhatatlanul élnek a meglepetés erejével.

Az eredeti, szépen illusztrált, angol nyelvű pdf letölthető innen: Know Your Enemy -Transylvania